Prvá členská schôdza Kultúrnych odborov sa bude konať 12. júna 2024 o 17:00 online.

Sme platforma Otvorená Kultúra!

Vyzývame inštitúcie, aktérov a aktérky z kultúrnej obce, aby sa svojím podpisom pridali k memorandu Otvorená Kultúra! Ambíciou platformy Otvorená Kultúra! je sieťovať slovenskú kultúrnu obec s cieľom podnikať spoločné kroky v mene ochrany kultúry na Slovensku pred deštrukčnými krokmi politikov.


Otvorená Kultúra! je nestranícka občianska iniciatíva kultúrnej obce z celého Slovenska. Spája zástupkyne a zástupcov inštitúcií zriaďovaných mestami, samosprávami a štátnou správou, i nezriaďovaných organizácií, ako aj nezávisle pôsobiace kultúrne pracovníčky a pracovníkov. Prepája aktérov a aktérky z odvetví audiovízie, ochrany kultúrneho dedičstva, vizuálneho umenia, tanca, hudby, divadla, literatúry, architektúry, dizajnu, folklóru a ďalších oblastí kultúry a kreatívnych odvetví.

Iniciatíva priamo nadväzuje na Otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, zverejnenú 17. 1. 2024 a ukončenú 26. januára 2024, ktorú podpísalo viac ako 180 tisíc osôb.

Otvorená Kultúra! vznikla v reakcii na aroganciu a nekompetentnosť súčasného riadenia ministerstva kultúry. Jej dlhodobým cieľom je poukazovať na širšie problémy kultúrnej politiky a prepájať aktérky a aktérov rôznych odvetví kultúry naprieč Slovenskom. Budeme protestovať voči akýmkoľvek mocenským zásahom v kultúre, ktoré budú prebiehať bez diskusie so zástupcami a zástupkyňami kultúry a odbornej reflexie. Naša platforma predstavuje sieť, ktorá funguje na báze solidarity, vzájomnej podpory, zdieľania informácií a špecifických schopností. Chceme spoločne pracovať na tvorbe udržateľného a rozmanitého kultúrneho života vo všetkých regiónoch Slovenska.

Pridaj sa k nám

Prizývame inštitúcie i aktérov a aktérky, profesne pôsobiacich v umení, kultúre a kreatívnych odvetviach, aby sa pripojili k signatárstvu.