Stanovisko Otvorenej Kultúry! k novele zákona o Fonde na podporu umenia

21. mája 2024 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o Fonde na podporu umenia z dielne SNS, predložená prostredníctvom poslaneckého návrhu Romana Michelka. Platforma Otvorená Kultúra! k nej vydáva nasledovné stanovisko:

Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas so znením schválenej novely zákona. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého aktuálne vedenie Ministerstva kultúry SR politicky ovládne kultúrnu scénu na Slovensku. O podpore projektov bude namiesto odborných komisií rozhodovať politicky nominovaná Rada, ktorá môže bez udania dôvodu odrezať od podpory neželané subjekty a naopak, môže podporovať subjekty s nízkou kvalitou produkcie, ale priaznivou ideologickou orientáciou. Rada fondu sa tak de facto stane cenzorským orgánom.

Otvorená Kultúra! ostro odsudzuje aj spôsob prijatia zákona bez odbornej diskusie. Schválené znenie novely nebolo možné verejne pripomienkovať, pretože bolo predložené až v druhom parlamentnom čítaní. O návrhu neprebehla žiadna komunikácia s odbornou verejnosťou. Riaditeľovi fondu, ktorý bol prítomný na dvoch zasadaniach mediálneho výboru, nebolo počas diskusie k predloženému zákonu udelené slovo. Kultúrna obec vyjadrovala svoje kritické stanovisko verejne, vecne, odborne a napokon aj na proteste priamo pred parlamentom, avšak nebola v ničom vypočutá.

Otvorená Kultúra! podnikne kroky, ktorými sa pokúsi zastaviť účinnosť predmetnej novely. Obrátime sa na súčasnú prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, rovnako aj na zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a na základe odbornej argumentácie budeme žiadať, aby novelu zákona vetovali.

Otvorená Kultúra! sa obracia na všetky členky a všetkých členov odborných komisií FPU, ktorí a ktoré podpísali Vyhlásenie o odstúpení z členstva v odborných komisiách, aby do chvíle, kým novela zákona nenadobudne účinnosť, zotrvali vo svojich pozíciách a naďalej si v rámci fondu plnili svoje úlohy. Fond na podporu umenia sa až do momentu nadobudnutia účinnosti novely riadi pôvodným zákonom a odborné komisie majú plnú rozhodovaciu kompetenciu.

Otvorená Kultúra! bude verejne informovať o svojich ďalších krokoch. V prípade, že novela zákona nadobudne účinnosť, Otvorená Kultúra! podporí signatárov a signatárky Vyhlásenia v ich pôvodne avizovanom odstúpení. Zároveň pre podpísané členky a členov odborných komisií prikladáme zdôvodnenie nášho stanoviska, aby mohli na základe poskytnutých argumentov urobiť svoje vlastné uvážené a informované rozhodnutie.


Koordinačný tím platformy Otvorená Kultúra!


23. mája 2024

Prečo Otvorená Kultúra! podporí členov a členky odborných komisií FPU, ktorí*é podpísali vyhlásenie o odstúpení, aby k dňu účinnosti novely zákona o FPU odstúpili zo svojich pozícií v odborných komisiách

Vyhlásenie o odstúpení členstva odborných komisií FPU v prípade schválenia tzv. Michelkovej novely zákona o FPU vzišlo z iniciatívy samotných členov a členiek odborných komisií. Z nich časť tvorí tiež členskú základňu OK!. Navrhli ho ako vyjednávací prostriedok, nátlakovú akciu, prostredníctvom ktorej môžeme navrhovateľov zákona upozorniť na to, že značná časť členov a členiek komisií FPU nie je za daných podmienok ochotná ďalej pracovať a že podstatná časť kultúrnej odbornej obce so znením novely nesúhlasí. Paralýza fondu, ktorá by vznikla po odstúpení 176 členov a členiek odborných komisií, mala byť odstrašujúcim momentom, ktorý by zákonodarný zbor zabrzdil v rozhodnutí predmetnú novelu prijať.

Otvorená Kultúra! sa rozhodla túto aktivitu verejne zastrešiť, pretože sa ideovo stotožnila s jej obsahom aj cieľmi.

Od 21. mája 2024 vieme, že výstražné gesto v podobe odstúpenia časti členstva odborných komisií FPU nemalo na poslanecký zbor SR vplyv a novela zákona bola napriek nemu v parlamente schválená.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vydal 22. mája 2024 verejné stanovisko, v ktorom členov a členky odborných komisií vyzýva na zotrvanie vo svojich pozíciách. Ako zástupca inštitúcie má primárny cieľ udržať inštitúciu v chode a zabrániť jej paralýze. Argumentuje tým, že koná v prospech žiadateľov a žiadateliek, ktorí*é očakávajú rozhodnutia o svojich projektoch a ktorých by akútna paralýza fondu pripravila o možnosť realizovať svoje diela či kultúrne akcie. Otvorená Kultúra! považuje jeho argumenty za regulárne a legitímne, sú prejavom zodpovednosti za úrad, ktorý zastupuje.

Otvorená Kultúra! je s riaditeľom FPU názorovo jednotná v tom, že do momentu, kým nadobudne účinnosť schválená novela zákona o FPU, majú všetci členovia a členky odborných komisií zotrvať vo svojich pozíciách a vykonávať svoju činnosť pre FPU, pretože naďalej disponujú všetkými rozhodovacími kompetenciami, ako mali doteraz. Rozchádzame sa však v názore na to, čo sa má udiať po nadobudnutí účinnosti tejto novely.

Vnímame, že mnohí*é signatári*ky vyhlásenia o odstúpení momentálne riešia vnútornú dilemu, ako sa v súčasnej situácii zachovať. Na jednej strane cítia záväzok, ktorý podpísali vo vyhlásení o odstúpení a mali by ho dňom účinnosti novely dodržať, na druhej strane cítia povinnosť voči fondu a všetkým žiadateľom*kám, ktorí*é by v prípade odstúpenia odborných komisií a paralýzy fondu prišli o možnú podporu.

Otvorená Kultúra! citlivo vníma náročnú pozíciu, v ktorej sa ocitli členovia a členky odborných komisií. Radi by sme komunikovali dotknutým ľuďom, že dilema, pred ktorú sú postavení*é, je z nášho pohľadu falošná a nepatrí na ich plecia. Tí, ktorí svojím rozhodnutím znefunkčnia fond, nie sú členovia a členky odborných komisií, ale poslanecký zbor, ktorý prijal spornú novelu zákona.

Dňom, kedy začne platiť novela zákona o FPU, sa odborné komisie posudzujúce projekty v jednotlivých programoch stanú poradným hlasom Rady fondu. Konečné rozhodnutie o tom, ktorý projekt dostane dotáciu a ktorý nie, nebudú robiť ľudia, ktorí na hodnotenie majú profesionálny kredit, osobne preštudovali, bodovo ohodnotili a vzájomne prediskutovali všetky dotknuté projekty, to všetko za minimálne finančné ohodnotenie, ale 13 členov a členiek Rady fondu, z ktorých až osem do pozícií nominuje ministerka alebo minister bez návrhu.

Aj v prípade, ak by sa členovia a členky odborných komisií rozhodli v komisiách zostať, nebude platiť, že fond zachránia. Fondu sa vďaka ich účinkovaniu podarí udržať vnútorné procesy, avšak s hodnoteniami, ktoré vypracujú odborné komisie, bude Rada fondu svojvoľne nakladať: budú môcť byť negované, zrušené, zmenené, podporu môžu dostať projekty, ktoré odborné komisie na podporu neodporučili, resp. podporu nezískajú projekty, ktoré na podporu odporučené budú. Činnosťou v komisiách budú členovia a členky komisií legitimizovať rozhodnutia Rady fondu, na ktorú ale nebudú mať žiadne vplyvové prostriedky – voči rozhodnutiam Rady budú komisie bezmocné.

V prostredí slovenskej kultúry zaznieva argument, že je rozdiel kritizovať budúce rozhodnutia Rady z pozícií členov a členiek komisií, ktorí*é projekty študovali, a z pozícií externých pozorovateľov*iek. S uvedeným tvrdením súhlasíme, avšak dodávame k nemu – žiadna kritika budúcich rozhodnutí Rady fondu, ani tá oprávnená zvnútra komisií, ani tá z vonkajšieho prostredia rozhodnutia Rady nezmení.

Zároveň sa objavujú hlasy, ktoré predpokladajú, že Rada fondu vo väčšine hodnotených projektov stanovisko komisií nezmení, spornými sa majú stať „len“ niektoré projekty. Pripomíname, že spornými sa s vysokou pravdepodobnosťou stanú najmä ideologicky zafarbené projekty, rodovo orientované umenie, projekty LGBTI+ komunity a podobne. Akceptáciou ich obetovania v prospech fungovania väčšiny ostatných sa môžu odborné komisie nepriamo podieľať na profesijnom likvidovaní zmienených aktérov a aktérok. Zároveň dodávame, že predpoklad schvaľovania väčšiny odporúčaní odborných komisií nie je nijako ukotvený v zákone, nie je teda ani nárokovateľný. Aj pokiaľ by Rada zmenila 100 percent rozhodnutí komisií, stále by konala v súlade so zákonom.

Otvorená Kultúra! vníma ako zásadné najmä dôvody, pre ktoré sa členovia a členky odborných komisií rozhodli pod vyhlásenie podpísať. Tými dôvodmi boli nesúhlas s navrhovaným zákonom a neochota podieľať sa na jeho uplatňovaní v praxi. Hrozba vyjadrená vo vyhlásení síce na poslanecký zbor nemala vplyv, ale to neznamená, že dôvody podpisu pominuli.

Otvorená Kultúra! je presvedčená, že ak má mať slovo kultúrnej obce v budúcnosti svoju váhu a má byť naďalej rešpektované, je kľúčové zachovávať deklarované postoje. Postoj Otvorenej Kultúry! k odstúpeniu podpísaných členov a členiek odborných komisií sa po schválení predmetnej novely zákona nezmenil. Platforma podporí členov a členky odborných komisií v odstúpení z členstva v odborných komisiách FPU.

Záverom uvádzame, že si vážime každého člena a každú členku odborných komisií FPU, ktorí*é zodpovedne zvažujú svoje rozhodnutie. Veríme v ich úsudok, vlastné názory a vyhodnocovanie faktov a akékoľvek ich slobodné rozhodnutie budeme prijímať s rešpektom. Povzbudzujeme kultúrnu obec na Slovensku, aby bola ústretová a tolerantná k rozhodnutiam jednotlivých aktérov a aktérok a aby ani v týchto náročných chvíľach a rozhodnutiach nestrácala súdržnosť.


Koordinačný tím platformy Otvorená Kultúra!

23. mája 2024