Žiadosť o vetovanie novely zákona o Fonde na podporu umenia

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,
Vážený pán zvolený prezident Peter Pellegrini,


V mene platforiem Otvorená Kultúra!, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a ďalších inštitúcií zastrešujúcich jednotlivcov, jednotlivkyne i organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu na Slovensku Vás chceme požiadať o vetovanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Naše organizácie spoločne zastupujú tisícky jednotlivcov a jednotlivkýň profesionálne alebo neprofesionálne pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Pochádzajú zo všetkých regiónov Slovenska, pokrývajú všetky umelecké žánre a druhy a zahŕňajú rôzne typy minorít. Prevažná väčšina z nich pôsobí v oblasti nezriaďovanej kultúry a umenia, čo je oblasť, ktorá priamo a bezprostredne závisí na tom, či sa redistribúcia prostriedkov z verejných zdrojov bude naďalej riadiť profesionálnymi kritériami nezávislými od politických vplyvov. Zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia sa však rovnako dotknú aj zriaďovanej kultúry ‒ knižníc, galérií, divadiel, či vysokých škôl.

Argumenty proti schváleniu dotknutej novely zákona verejne komunikovala nielen platforma Otvorená Kultúra!, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, ale aj ďalšie profesijné organizácie, odborníci a odborníčky, ako aj samotné vedenie Fondu. Dovoľujeme si zhrnúť tie najzásadnejšie z nich:

 1. Z prípravy novely zákona bola cielene vylúčená kultúrna obec aj odborná verejnosť.
  Skutočný zámer zmeny zákona bol zverejnený až prostredníctvom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu v druhom čítaní v NR SR. Pozmeňovací a doplňujúci návrh poslanca NR SR Romana Michelka priniesol zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia v takom rozsahu, ktorý si vyžaduje odbornú diskusiu v štandardnom legislatívnom procese. Postup aplikovaný pri novelizácii zákona bol cieleným obídením štandardného legislatívneho procesu.

 2. Pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom sa výrazne menia kompetencie orgánov Fondu na podporu umenia. Predovšetkým sa neprimerane posilní kompetencia Rady fondu, ktorá bude robiť konečné rozhodnutia o podpore projektov. Rozhodnutia odborných komisií nadobudnú iba odporúčací charakter. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom Rady, ktorej väčšina bude nominovaná ministerkou alebo ministrom kultúry bez návrhu, získa monopol na rozhodovanie o poskytnutí finančných prostriedkov. Rozhodovacie právomoci sa tak presúvajú z kompetencie odborníkov a odborníčok do rúk politických nominantov.

  Procesne pritom nebude v možnostiach Rady preštudovať si tisícky projektov, ktoré odborné komisie posudzujú. Predkladateľ deklaroval, že Rada bude zasahovať len do niektorých rozhodnutí. Nevysvetlil pritom, na základe akého kľúča a kritérií bude Rada do rozhodnutí odborných komisií vstupovať. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie projektu, ktorý odborné komisie neodporučia, nevyhnutne povedie k tomu, že inému (odporučenému) projektu budú musieť dotáciu odmietnuť. Na zodpovedný výber by si teda Rada musela preštudovať všetky žiadosti. Takýto proces dvojitého posudzovania projektov so sebou nesie aj riziko neúmerného predĺženia rozhodovacieho procesu, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k ohrozeniu realizovateľnosti projektov z časových dôvodov.

 3. Zákon nerieši žiadny z problémov Fondu na podporu umenia, či už existujúcich, alebo deklarovaných predkladateľom.
  Novela zákona nerieši problém alokácie dostatočného množstva finančných prostriedkov Fondu. Aj keď vítame finančnú injekciu smerovanú k obnove kultúrnej infraštruktúry v regiónoch, zákon nerieši problém extrémne slabých finančných možností Fondu pokryť požadovanú podporu zo strany žiadateľov a žiadateliek v existujúcich dotačných programoch. Práve podfinancovanie Fondu vedie k tomu, že mnohé kvalitné projekty nemôžu byť podporené.

  Novela zákona nezlepšuje distribúciu verejných zdrojov mimo Bratislavského kraja, napriek tomu, že riešenia v minulosti navrhoval samotný Fond aj odborná verejnosť.

  Novela zákona neponúka riešenie na problém s kontrolou vyúčtovaní po viacerých rokoch, napriek tomu, že návrhy riešenia od Fondu aj odbornej verejnosti existujú.

 4. Cieľom novely zákona je mocenské ovládnutie Fondu, ktorý vznikol ako verejnoprávna inštitúcia. Ide o účelovú zmenu, ktorou súčasné Ministerstvo kultúry získa väčšinu v Rade Fondu, čím mocensky ovládne rozhodovací proces o prideľovaní finančných prostriedkov, a to z pozície politickej moci, nie odbornej autority. To sa vylučuje s jeho verejnoprávnym charakterom.

 5. Proti novele zákona opakovane a dôrazne vystupovali zástupcovia a zástupkyne všetkých oblastí a sfér kultúrnej obce, pôsobiace vo všetkých regiónoch Slovenska: Od odborových združení, cez nezriaďovaných aktérov a aktérky kultúry, po členstvo odborných komisií a samotné vedenie Fondu. Vedenie rezortu kultúry, ako i poslanecký zbor ich apely odignorovali, a to napriek tomu, že dve tretiny členstva odborných komisií podpísali vyhlásenie, že v prípade schválenia novely zákona odstúpia z funkcie. Schválenie zákona je prejavom dešpektu rovnako voči práci odborných komisií, ako i pracovníčok a pracovníkov v kultúre, ktorí a ktoré vykonávajú svoju prácu aj napriek nedostatočnému finančnému ohodnoteniu a pracovnej neistote. Naopak, kultúrne a umelecké projekty často sami dotujú z iných príjmov. Schválenie novely zákona priamo ohrozuje tisíce pracovných pozícií vo všetkých regiónoch Slovenska.

 6. V dôsledku aplikácie novely zákona o FPU vznikne potreba vyrokovať nové schémy štátnej pomoci a zároveň novelizovať minimálne 8 vnútorných predpisov fondu. Novela počíta s mimoriadne krátkou legisvakačnou lehotou, počas ktorej tieto procesy nebude možné uskutočniť. Bez dostatočne dlhej legisvakačnej lehoty môže fond upadnúť do paralýzy, pretože bez vnútorných predpisov v súlade s platným zákonom a schválených schém štátnej pomoci nebude môcť prevádzkovať svoju činnosť.

Vážená pani prezidentka, vážený pán zvolený prezident, v mene aktérok a aktérov kultúry, ktorých a ktoré reprezentujeme, Vás žiadame, aby ste zobrali do úvahy nesúhlasné stanovisko tých, ktorých prácu novela zákona o Fonde na podporu umenia priamo ovplyvní. Žiadame Vás, aby ste predmetný zákon vetovali.

V prípade, že vyhodnotíte, že k problematike je potrebná dôkladnejšia diskusia, Otvorená Kultúra! je v mene všetkých podpísaných aktérov a aktérok pripravená na ďalšiu komunikáciu, ale aj na delegovanie svojich zástupcov na osobné stretnutie.

Tento list, prosím, považujte za otvorený.


S úctou,


Platforma Otvorená Kultúra!
Anténa – sieť pre nezávislú kultúru


So znením tejto žiadosti sa stotožňujú strešné organizácie:

Akadémia divadelných tvorcov o.z.

Asociácia ilustrátorov – ASIL o.z.

DoSlov – občianske združenie literárnych prekladateliek*ľov a redaktoriek*ov

Klub nezávislých divadiel o.z.

KU.BA – Kultúrna Bratislava

Platforma pre súčasný tanec

Rada galérií Slovenska

Slovak Game Developers Association

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR