Prvá členská schôdza Kultúrnych odborov sa bude konať 12. júna 2024 o 17:00 online.

Členská schôdza Kultúrnych odborov je pravidelné stretnutie všetkých členiek a členov, ktoré sa bude konať minimálne raz za rok. Ide o najvyšší orgán tejto novovznikajúcej organizácie: volí a schvaľuje štatutárov, náplň programu a agendu, hospodárenie ako aj výšku členských poplatkov.

Kultúrne odbory boli založené s cieľom byť zdola organizovanou iniciatívou zakladajúcou sa na aktívnej členskej základni a fungujúcou tiež formou pracovných skupín. Preto je aktívna účasť čo možno najväčšieho počtu ľudí práve na prvej členskej schôdzi kľúčová! Nemenej dôležité sú aj návrhy a podnety členstva týkajúce sa agendy K.O., či iniciatíva pri vzniku a fungovaní pracovných skupín.

Ak máte záujem zúčastniť sa na členskej schôdzi Kultúrnych odborov a ešte ste si nepodali prihlášku, stále tak môžete urobiť. Vyplnenú prihlášku s elektronickým podpisom (alebo jej sken) je možné poslať aj e-mailom na adresu kulturneodbory@gmail.com.

Na to, aby sme vytvorili relevantnú organizáciu je zásadné, aby nás bolo čo najviac!

Program
Prvej členskej schôdze

  1. Úvod, predstavenie K.O.
  2. Činnosť K.O. – diskusia a schválenie prioritnej agendy K.O. na nasledujúci rok
  3. Hospodárenie K.O. – predstavenie predbežného rozpočtu, hlasovanie o výške členských poplatkov a spôsobe úhrady
  4. Fungovanie K.O. – hlasovanie o komunikačnej platforme; spôsob fungovania výboru a pracovných skupín; odmeňovanie výkonných pracovníkov/čiek
  5. Voľba členstva výboru K.O. a revíznej komisie.
  6. Pracovné skupiny – návrhy na vznik pracovných skupín a ich členstva
  7. Hlasovanie o založení odborového zväzu a vstupe do Konfederácie odborových zväzov
  8. Rôzne